REDD REISALAKSEN

Prosjektet for å redde atlanterhavslaksen i Reisaelva.

REDD REISALAKSEN

Prosjektet for å redde storlaksen i Reisaelva.

Hva kan DU bistå med til prosjektet? 

Hvem er vi, og hva ønsker vi?

 

Atlanterhavslaksen i Reisaelva i Troms er av de absolutt største i verden. Det finnes ikke mange andre elver der det svømmer laks på over 20 kilo.

 

Dessverre finnes det en rekke menneskeskapte faktorer som er ødeleggende for disse fantastiske skapningene. Vi har over tid opplevd en skremmende reduksjon i bestanden, og dette til tross for innføring av bevarende tiltak relatert til elvefisket. Vi ønsker nå å forsøke å bevare den unike laksestammen i Reisaelva, men da trenger vi din hjelp. Hvis du bryr deg om fremtiden til reisalaksen, vær vennlig å les vår webside og gi oss din support.

 

Målet med vårt prosjekt er å bevare og å utvikle den unike villaksstammen i Reisaelva.

 

Reisalaksen er helt eksepsjonell i kvalitet og størrelse. Kun Altaelva og Lakselva i Finnmark kan levere laks av en slik høy gjennomsnittsstørrelse. Derfor er disse laksene ekstremt sjeldne og verdifulle.

 

Vi som står bak prosjektet mener vi har en plikt å jobbe for å bevare denne villaksstammen for vår generasjon av sportsfiskere og for generasjoner som kommer etter oss.

 

Vi mener at alle sportsfiskere har et like stort ansvar for at laksebestanden blir beskattet på en mest mulig bærekraftig måte. Vårt mål er å få innført tiltak som på sikt vil kunne gi et godt fiske som er tilgjengelig for alle. Det vil si ALLE sportsfiskere, unge som gamle, enten de er lokale sportsfiskere eller tilreisende. Prosjektet er motstander av at et bedre fiske vil kunne føre til et mer eksklusivt fiske som er forbeholdt pengesterke sportsfiskere, slik som vi ser i Altaelva. Vi ønsker rettferdighet og lik tilgang til fiske for alle. En større laksebestand vil føre til økte inntekter til lokalbefolkningen. Vill atlanterhavslaks som fiskes i elva er uten tvil mer verdifull for lokalbefolkningen, enn laks som fanges i havet og som selges på det svarte markedet. Hvis uttaket av laks kan begrenses 

ytterligere vil det kunne gi en betydelig mer bærekraftig bestand, som igjen vil kunne generere økte verdier til lokalsamfunnet, fra besøkende sportsfiskere.

 

Vi er ikke motstandere av såkalt ”catch and kill” fiske, så lenge det gjøres fra en bærekraftig bestand. Men vi ønsker å skape en situasjon der bestanden av stor reisalaks øker fra år til år, i stedet for at den reduseres.

 

Vårt første mål er å få slutt på all garnfiske, både lovlig og ulovlig. Det er ingen som helst tvil om at et slikt type fiske har en skadelig innvirkning på laksebestanden i Reisaelva. Fangststatestikkene har de siste årene gått gradvis nedover, og vi mener derfor at det ikke lenger er bærekraftig å tillate at garnfiskere tar ut en stor andel av gjenværende gytebestand. Vi respekterer at garnfiske har lang tradisjon som fangstmetode i landsdelen, men vi mener det er urettferdig at et svært lite antall personer skal kunne ta ut så store mengder laks. Også stangfisket har lange tradisjoner, og forholdet mellom stangfiskere og garnfiskere er på minst 50:1. Stangfisket påvirker laksebestanden i mye mindre grad, selv om en begrenset mengde laks er lov å ta.

 

Vårt mål er å skaffe midler til å kjøpe ut garnfiskerne. I tillegg ønsker vi å legge forholdene til rette for økt kontroll i Reisafjorden. Lignende tiltak er blitt gjennomført i Målselvfjorden for noen år siden, med meget godt resultat. I 2019 er lignende tiltak også igangsatt i Altafjorden.

 

Vi ønsker å få stanset ALL ulovlig garnfiske med de rette midler og metoder, slik at ingen av Reisaelvas verdifulle lakser blir fanget i garn i fremtiden. Vi mener at myndighetene både lokalt og nasjonalt har en plikt til å støtte vårt bevaringsprosjekt. Villaksbestanden i Norge er den største i verden, og den er en viktig del av vår kultur.

 

På lengere sikt ønsker vi å jobbe for å få til landbaserte lakseoppdrett, slik at rømt oppdrettslaks ikke lengere svømmer opp i våre elver og blander sine dårligere gener med genene til villaksen. Vi ønsker å yte et sterkt press på oppdrettsnæringen for å få håndhevet nødvendige endringer. Oppdrettsnæringen er en milliardindustri og en svært viktig del av den norske økonomien. Men vi mener det må være mulig å drive denne industrien i harmoni  med  lokalsamfunnet.

 

Det er også andre viktige faktorer, enn garnfiske og lakseoppdrett som truer laksestammen. Global oppvarming har helt klart en negativ effekt på laksens miljø både i hav og elv. Derfor er det enda viktigere at det innføres strakstiltak. Prosjektet ønsker å nå ut til og å engasjere lokalsamfunnet. Vi ønsker å jobbe i harmoni med lokalbefolkningen, og vi ønsker å høre deres mening om hva vi kan gjøre for å nå våre mål.

 

Vi ønsker at også unge og lidenskapelige sportsfiskere, skal få gleden å fiske storlaks i fremtiden, slik som generasjoner har gjort før dem. Vi ønsker å lære den nye generasjonen av laksefiskere verdien av å drive et bærekraftig fiske. Hvis vi ikke innfører tiltak nå, så er vi redd for at laksefisket – og laksene- vil dø ut veldig raskt. Vi kan rett og slett ikke la det skje, uten å gjøre noe.

 

Hvis du ønsker å hjelpe oss med å bevare den unike atlanterhavslaksen i Reisaelva, vennligst doner penger til vårt prosjekt. Prosjektet vil bruke din donasjon til tiltakene skissert over. All bruk av penger vil bli offentliggjort.

 

Din støtte og ditt bidrag vil gjøre det mulig for oss å nå våre mål med å bevare og utvikle laksestammen i Reisaelva. Ditt generøse bidrag til dette fondet vil kunne innlede vårt arbeid med å få en slutt på lovlig og ulovlig garnfiske i Reisafjorden. 


NOEN TANKER FRA MATT HARRIS

Et av Europas mest utrolige fiskerier er truet. Globetrotteren og fotograf Matt Harris er en med stort hjerte for Reisaelva og har noen tanker om hva som foregår 

Les hele hans historie her...

  GI ET BIDRAG OG HJELP OSS MED VÅRT ARBEIDMedlem i Redd Reisalaksen Kr. 200,00 pr. år - Støttemedlem i Redd Reisalaksen Kr. 100,00 pr. år

Redd Reisalaksen